Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.donnabutik.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.donnabutik.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.donnabutik.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.donnabutik.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.donnabutik.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Paula Krawcewicz wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Donna Butik, adres siedziby: ul. Sierakowo 14, 09-300, Rozwozin, Poland, adres do doręczeń: ul. Sierakowo 14, 09-300, Rozwozin, Poland, NIP: 5110295921, REGON: 387488527, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@donnabutik.pl, tel. 721026894.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  7. Klient zobowiązany jest do opłaty złożonego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
  8. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia pieniądze nie wpłyną na konto zamówienie jest anulowane.
  9. Dostawa zamówienia z produktem/ami jest realizowana w ciągu 14 dni roboczych.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@donnabutik.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@donnabutik.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
   5. Zwrot towaru w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu do klienta.
   6. Wypełnienie oraz dołączenie formularza zwrotu do reklamowanego lub zwracanego produktu.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.donnabutik.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.donnabutik.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.donnabutik.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.donnabutik.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
What are the benefits of opting for the NYC Escort service?

NYC Escorts is a leading service provider for Asian escort services.

They specialize in exotic Asian relationship. With your chosen partner, the service will guarantee a happy ending. Most of the customers coming into NYC Escorts are looking for an ongoing relationship or marriage. If you’re looking for the perfect date with an exotic location, contact NYC Escorts today.

There has been an increase in demand for exotic Asian women to be companions because of the growing Asian population. The majority of Asian women living in USA are alone and are looking for the life partner of their preference. However most of them don’t find that special someone and they look for an ideal partner for the rest of their lives. Many single ladies around the globe are looking to meet Mr. and Mrs. Perfect and are unable to find any special male who they can trust, they’d rather find an ideal partner for their lives with an Asian female.

There are many service providers available in New York City, and many of them are extremely sought after. There are several agencies and classified ads on the internet to advertise NYC chauffeurs. Newspapers advertise for them across the nation, but it is necessary to do some searching to find one in your area. Asian ladies prefer using Asian phones to meet and prefer not to expose their real identity. They make fake identities in escorts queens ny order so that they can find Mr. and Mrs. They’re correct.

It is extremely difficult for any man to know the true identity of a woman. When you’re dating white women, it’s essential to be careful not to make errors. Therefore it becomes extremely necessary to choose an authentic NYC escorts company rather than with one agency. There are agencies who specialize in identifying top Asian models. You must select one that makes your bond to her unique.

If you’ve reached the conclusion of the agency you want to work with, it is time to examine the characteristics of the females. There is a possibility that you’ll need to shell out more for you are working with an experienced employee. It is important to ensure that the NYC escorts possess valid passports and be able to depart from the country in a legal manner. You may be asked to go to the office in order to verify that this. Certain agencies have separate offices for international answering services as well as airport service as well.

You should look beyond the cheap New York City taxicab and think about what these escorts could accomplish. First of all ensure that the girl you have selected is a resident of the state, however you should make sure that she’s not more than 18 as this can prevent the girl from being employed. Her visa is highly required and you shouldn’t ever go for any agency that doesn’t provide this vital document. Do you know the background of the girl you are considering is she a good fit? Do they have the skills to make the business profitable? It is expected that she will be able communicate a lot with you, which includes the details of her relationships as well as whether or not she can trust the person you choose to trust.

NYC Escorts in NYC are famous for their creativity and spotting gorgeous women in the streets. The majority of them operate on the guidelines of a fee and may provide an amazing client every single time, however there are those that are adept at creating an emotional relationship with their customers. this helps in building an ongoing relationship. It is important to look at the company’s practices assessed. If they’re a trustworthy company, then you would not be worried about paying hefty amounts as commissions. What is important is that the business must be a legal business and should be in operation in New York for quite some period of time.

A search on the internet can assist you locate the most reliable business in New York and you can even ask for a free test of their products, so that you know what to expect from the company. After you’ve selected the firm you wish to employ, now contact them online and let them know what you want, they should be able to fulfill all requirements with complete professional manner. Therefore, if you’re looking to hire the perfect NY escorts for your particular night or event, you must always consider these tips and should not opt for cheap services since there’s no guarantee they’ll get your desired ladies. Be aware that high-quality services are top-of-the-line.

Przewiń do góry